396 - جستاری در خرده فرهنگ های پارسی 3


بعد از زبان هنر که یکی از فراگیر ترین ابزارهای برقراری ارتباطات انسانی میان تمدن ها و خرده فرهنگ های گوناگون در اقصی نقاط جهان می باشد، جمله "داداش، آتیش داری" در رتبه دوم ابزارهای مشترک برقراری ارتباطات انسانی در این جوامع قرار میگیرد.

۱ نظر: