395 - ما ز بالائیم و بالا می رویم


ایرانی جماعت به تخم لاک پشتی ماند که به محض برون آوردن سر از تخم زندگی، فطرتاً برای رسیدن به آمریکا دست و پا میزند و لا غیر.

۱ نظر: