358 - اجماع نقیضِین

نمیفهمم چه طور میشود که تو باشی، من هم باشم امّا ما نباشیم!

۲ نظر: