226


این آقای فردوسی پور برای یک صدم درصد هم احتمال نمیده که شاید یه فوتبالیست دوست نداشته باشه کل ملت ایران بدونند دیشب تو تختخواب با زنش چی بهم گفتند؟