225

البته که ما اول امتحان می کنیم ولی اگه تو چمدونت جا نشدم، میتونی رو پاسپورتت حساب کنی.