221

رئیس مرکز ارتـبـاطـات مـاهـواره ای سـپـاه اعلام کرد:

طی دو روز آینده آنقدر امواج پـارازیـت ارسال خواهیم کرد تا تمام ملت ایران مثل پاپ کورن در ماکروفر بترکند.