222 - شعر مناسبتیدل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را
ما انـقـلاب کردیم یا انـقـلاب ما را