216

روزی نیست که از خونه بیرون برم و با خودم زمزمه نکنم: "همه تیریپامون ریده‌ماله، مغز کوچیکمون هنوز کاله کاله ..."