215 - خرمشهر را خدا آزاد کرد

من اگه خدا بودم، خرمشهر رو آزاد نمیکردم ببینم این مادر به خطاها چه گُهی میخواستن بخورن.