217

از یه جایی به بعد یهو میبینی که یه لقمه نون خشک و پنیر گندیده زندگی مجردی شرف داره به هزار پرس چلو و جوجه زعفرونی خونه ننه بابا.
البت بگذریم که ما تا اینجاش هر روز استیک زدیم.