212 - عدو سبب خیر شود گر خدا خواهد 2

بی اغراق باید بگم دنده عقبم از همون زمان خوب شد که خونه دوست دخترم توی آخرین ساختمون یه کوچه بن بست از آب در اومد.

عدو سبب خیر شود گر خدا خواهد 1