صد و هفده

+ نظرت راجع بهش چیه؟
- به نظر من که  آدم روی هم رفته‌ای یه.

۱ نظر: