پنجاه و یککسی که اونقدر وجود نداره که برای جزئیات زندگی اش تصمیم بگیره، بهتره اون قدر شهامت داشته باشه که برای کلیت زندگی اش تصمیم گیری کنه.
ترجمه: اصرارِ بی خود به زنده موندن نداشته باش.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر