446 - اهل علم میدونن


هیچ اعتباری به کسی که تلفن همراه اعتباری دارد نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر