410


+ ببین، تو که انقدر آدم مثبت و موفق و همیشه رو به جلویی هستی، میشه بهم بگی که چه شخصیتی رو به عنوان قهرمان نبردهای زندگیت انتخاب کردی؟

- بله، مادرت.

۱ نظر: