384 - Bullshit

همیشه احساس میکنم این هایی که دور تا دور زمین و در و دیوار توالت های خونه شون رو با انواع گل و بلبل و بوته و درختچه مصنوعی تزئین میکنن هرگز نمیتونن با حقیقت های تلخ زندگی رو به رو بشن و با مسائل روزمره شون منطقی کنار بیان.
۱ نظر: