295 - مادر


انسان ها به ناگهان شکسته نمی شوند. این ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم.

۲ نظر: