صد و نود دو - Feedback

اولی گفت: بچه ها، بیاین بینین این یارو چی نوشته! خیلی توپه. فُروارد میکنم شما هم بخونید. هرکی اینو نوشته خیلی آدم باحالی بوده.
دومی که ایمیل رو خوند گفت: فقط یه آدم عقده ای میتونه اینارو بنویسه. حتماً تا حالا کلی دختر پیچوندنش.
سومی چیزی نگفت. داشت فکر میکرد.
چهارمی گفت: خداییش راست گفته دیگه. واقعاً همینه.

و من خیلی سعی کردم تا بتونم خودم رو به اون راه بزنم و چیزهایی رو که شنیدم به روم نیارم و چیزی هم نگم. خیلی دوست داشتم همونجا تو صورت همشون داد بزنم که احمق ها، من نه باحالم، نه عقده ای. نه کسی منو پیچونده، نه من کسی رو. نه راست گفتم، نه دروغ. من فقط منم. همکارتون. همونی که هشت ماهه صبح رو باهام شب میکنین. من همینم که هستم، یه آدم معمولی.

ولی حیف که نمیتونستم بهشون بگم اون کسی که نقدی بر سوسن خانوم رو نوشته و اون ها راجع بهش حرف زدند، من هستم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر