نَود و پَنج - منت خدای را


هنوز هم می توان به خاطر گشت زنی براداران ارشاد با چراغ گردان روشن نماز شکر به درگاه احدیت به جای آورد.


و بترسید از روزی که گشت های ارشاد با چراغ گردان خاموش به سراغتان بیایند که همانا کـون پاره گانید.

۳ نظر: