شصت و نُه

اگر توانستی خودت را نجات بده.

زندگی آن قدر سخاوتمند نیست که هر فرصتی را دو بار در اختیار آدمی قرار دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر