پنجاه و هشت - لیدوکائین

مکان: روی تخت دندانپزشکی
زمان: تنها چند دقیقه پس از تزریق آمپول بی حسی

دکتر: لبت رو گرفت؟
من: نه، فقط بوسم کرد.

[و هم چنان به او فکر می کنم]

۱ نظر: