چهل و هشت - مرگ و زندگیلبت لبه ی پرتگاه
آن جا که باید بگویی

بگیرم

یا پرت شومهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر