سی و نُه - تلمیح


آب + جو + علف = . . .

واسه بعضی ها یعنی سیزده به در
واسه بعضی ها هم یعنی یه شب جمعه تمام عیار

۲ نظر: