بیست و پنج


اولین روز کاری در شرکت جدید مُهر تاییدیست بر نتیجه ای که مدت ها قبل به آن رسیده بودم:

شدت عقده ای بودن و خوره بازی دخترها در محل کار رابطه عکس داره با میزان زیبایی آنها.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر