پانزده - زرد یا نارنجی؟

بچه که بودم همیشه نوشابه فانتا رو جور دیگه ای دوست داشتم.
بزرگ که شدم فهمیدم به خاطر استراحت وسط بطری اش بوده.

پ.ن. 1: دبدبد این یک بار مصرف جدیدهاش چقدر شبیه نوع خاردار میمونه؟ [dotted I mean]
پ.ن. 2: البته ما که ندیدیم، بیشتر شنیدیم!

۱ نظر: