چهارده - دنیای علم

در مقاله علمیِ معتبری خواندم:
"روزه مثل سینه دخترهاست."

عده ای میگیرند وعده ای میخورند.

۲ نظر: