نُه - نیت پاک


جهت تعجیل در ظهور آقا امام زمان، امسال هم مثل بیست و پنج سال گذشته روزه نمیگیرم.

 قربتاً الی الله.

۱ نظر: