320

بابا آب داد.
بابا را ایزوگام کردیم.
بابا دیگر آب نداد.

۲ نظر: