311

اگر برای خودکشی کوچکترین تردیدی در دل دارید کتاب افسانه سیزیف از کامو را بخوانید. قسم یاد میکنم به نیمه نرسیده دو دستی ماشه را بچکانید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر