302 - داستان کوتاه


افسوس زیر گنبد کبود، همیشه یکی بود و یکی دیگه نبود.

۲ نظر: