297 - بازنده - بازنده


برای پولدار شدن در ایران یا باید از جان مایه بگذاری یا از وجدان؛ در هر دو صورت بهای بسیار سنگینی پرداخته ای.

۱ نظر: