241


حلقه ازدواج باید در فکر انسان باشد نه در انگشت دست چپش.
 

۲ نظر: