229

گـشـت نـسـبـت به من آموخت که هر با هم بودنی را قدر و ارزشی است.
افسوس که با هم بودن هایمان را چوب حراج زدند.