207 - پیچ تو پیچ

چنین آورده اند که که لولی نیم عمر بر پیچیدن دختران بگذاشت و نیم دیگر بر پیچیدن علف.

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر