صد و هشتاد و هفت

مقصود تویی، پارتی و مهمانی بهانه.

۴ نظر: