صد و بیست و یک - پر خروس یا قسم حضرت عباس

افسوس که موز خوردنت را دیده بودم. وگرنه باورم میشد دهانت آن قدر که باید باز نمی‌شود.

۳ نظر: