صد و بیست و چهار

تو آمریکایی
من ایران

اونجا دیروزه
اینجا فردا


تو شُدی خاطره
من شُدم آرزو

۴ نظر: