هفتاد و شش - توهم

به صحنه می روند تا سرنوشتشان را رقم بزنند. غافل از آنکه سرنوشتشان جز در پشت صحنه تعیین نمی شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر