چهل و شش - جدی و بد اخلاق

و او سومین دختر در چهار ماه گذشته بود که من را با لفظ "جدی و بد اخلاق" توصیف می کرد.


و چه تلخ است شیرینی شناخت جدیدی که از خویشتن خویش پیدا می کنم که پیش از این منِ دیگری در این کالبد سراغ داشتم. گویی آهنگ تغییرات آهسته تر از آن نواخته شده که حتی صدایش به گوش هایم برسد.


تو نیز این چنین بی صدا عوض می شوی نازنین.

۱ نظر: