سی و شش - افتادم


خواسته زیادی از تو ندارم. تنها اگر وقت داری چند دقیقه اش را با من بگذران تا مطلبی را با تو در میان بگذارم.

"افتادن" چه چیز را در ذهنت زنده می کند؟ تو را به یاد چه چیز می اندازد؟ آخرین بار که افتادن چیزی یا کسی را دیدی نتیجه اش چه بود؟ چه شد؟
آیا نشکست؟ آیا خرد نشد؟ آیا به هم نریخت یا از هم نپاشید؟ زخم نشد؟ نرنجید؟

تنها کمی فکر کن تا شاید بفهمی امروز چه بر من گذشت وقتی به یادش افتادم.

۲ نظر: